Štampa

Sindikat pravosuđa o platama sudija i tužilaca

17. 11. 17

Povodom obraćanja Društva sudija Srbije i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Visokom savetu sudstva i izvršnoj vlasti u vezi sa platama nosilaca pravosudnih funkcija, kao i Saopštenja Visokog saveta sudstva, Sindikat pravosuđa je pružio podršku u vidu Saopštenja koje prenosimo u nastavku u celosti:

SAOPŠTENjE

 

             Sindikat pravosuđa Srbije pruža punu podršku nosiocima pravosudnih organa u zahtevu za ravnopravan tretman sa ostalim budžetskim korisnicima, odnosno podržava njihov zahtev za povećanje zarada. Zahtev je u potpunosti opravdan jer nosioci pravosudnih funkcija nisu dobili povišicu od 2014. godine, a količina posla se stalno uvećava i zlostavlja sve u pravosuđu. Nosioci pravosudnih funkcija i svi zaposleni u pravosuđu svaki dinar svoje plate opravdavaju svojim radom i nisu privilegovani na bilo koji način. Naprotiv, oni su diskriminisani.

            U prilog tome, govore sledeće činjenice. Naime, ukupan broj predmeta u radu 2014. godine bio je 4.642.602 da bi se 2016. godine uvećao na 4.997.846 . U prethodne tri godine primljeno je novih ukupno 6.000.612 predmeta a rešeno 6.834.465 predmeta što proizlazi iz izveštaja Vrhovnog kasacionog suda o radu sudova. Bez obzira na to što je veći broj rešenih od broja primljenih predmeta, ostalo je nerešenih 2.043.925 predmeta. Podsećam da je 2010. godine ostalo nerešenih bezmalo milion predmeta. Pored prethodno navedenih sudskih predmeta, tokom prethodne tri godine obrađivani su i tužilački predmeti. Godine 2013, tužilaštva su u radu imala 367.993 predmeta, 2015. godine - 484.508 predmeta a 2016. godine - 513.667 predmeta. Za ovaj impozantan broj rešenih predmeta zaslužno je 3.500 nosilaca pravosudnih funkcija i 12.000 administrativnog osoblja.

            Iz prethodno navedenog, očigledno je da je rad pravosuđa merljiv i da su rezultati rada vidljivi za one koji žele da ih vide. Na sve ovo Vlada Srbije pravi se kratkovida i izuzima nosioce pravosudnih funkcija od povišice. Opravdanje za izuzimanje sudija i tužilaca od povećanja Vlada Srbije nema jer je početkom godine, u jeku štednje, donela zaključak 05 broj 121-1654/2017 od 03.03.2017 kojim se članovima upravnih i nadzornih odbora isplaćuje neto naknada u visini prosečne zarade po zaposlenom koja je isplaćena u Republici, a predsednicima tih odbora ista naknada uvećana za 20%. Prevedeno, član upravnog ili nadzornog odbora, kao i predsednici tih odbora, za sastajanje jednom u dva ili tri meseca, primi naknadu u visini od 47.000 do 60.000 dinara. Plata sudije i tužioca osnovnog suda, odnosno tužilaštva, koji rade svaki dan, iznosi 89.505 dinara.

            Sindikat pravosuđa Srbije smatra da svaki rad treba da se plati. S tim u vezi a imajući sve prethodno navedeno u vidu, zahtevamo od Vlade Srbije da preispita opravdanost zaključka o naknadi, odnosno visinu naknade članovima upravnih i nadzornih odbora, kako bi se izvršila pravednija raspodela narodnih para.

 

                                                                                                     Predsednica

                                                                                                Slađanka Milošević