Štampa

Redovna godišnja Skupština Društva sudija Srbije, 28. septembar 2019. godine u 12:00 časova

19. 07. 30

Beograd, 30. jul 2019. godine

Na osnovu člana 29. stav 2 Statuta Društva sudija Srbije, donosim odluku o sazivanju redovne

Skupštine Društva sudija Srbije

u subotu, 28. septembra 2019. godine u 12 časova

 

i predlažem sledeći Dnevni red:

  1. Prethodni postupak (izbor radnih tela, utvrđivanje uslova za rad Skupštine, usvajanje dnevnog reda)
  2. Izbor predsednika i zamenika predsednika Društva sudija Srbije
  3. Izveštaji o radu organa Društva sudija Srbije
  4. Usvajanje okvirnog plana aktivnosti Društva sudija Srbije.
  5. Razno

     Ujedno Vas obaveštavam o sledećem:

     1) Dan pre Skupštine Društva sudija, u petak 27. septembra 2019. godine, biće održana konferencija Materijalne garancije nezavisnosti sudstva – sudski budžet, plate i penzije sudija na kojoj mogu da učestvuju svi zainteresovani članovi Društva sudija. Imajući u vidu da je više puta odlagano prenošenje sudskog budžeta sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva, da su plate sudija u Srbiji među najnižima u Evropi, i s obzirom na predstojeće promene Ustava, Društvo sudija smatra da je vreme da se i pitanju materijalnih garancija nezavisnosti, i to kako sistemskih (sudski budžet), tako i personalnih (plate i penzije sudija), posveti pažnja i da se ono dodatno osvetli.

     2) Na sednici održanoj 19. jula 2019. godine Upravni odbor Društva sudija Srbije doneo je odluku da predloži:

Obe kandidatkinje su dugogodišnje sudije, predsednice sudova u Ivanjici i Velikoj Plani. Članovi su Društva sudija Srbije i Upravnog odbora Društva sudija u drugom mandatu i u radu našeg strukovnog udruženja angažovale su se, lično i kao predsednice odeljenja u Užicu i u Smederevu, sa entuzijazmom, principijelno, dosledno i bez uzmicanja.

     3) Kako je Statutom Društva sudija Srbije propisano da predsednika i zamenika presednika Društva bira Skupština Društva na predlog Upravnog odbora, Odeljenja Društva ili najmanje 50 članova Društva (član 34. stav 5), otvorena je mogućnost za dostavljanje i drugih kandidatura za predsednika i zamenika predsednika Društva sudija. Kandidature treba dostaviti kancelariji Društva sudija Srbije najkasnije do utorka, 24. septembra 2019. godine, uz obrazloženi predlog i biografije kandidata.

     4) Ovaj dopis, kao i obaveštenje na internet stranici Društva sudija, služiće članovima Društva sudija Srbije kao poziv za Skupštinu.

     5) Ukoliko niste u mogućnosti da Skupštini prisustvujete lično, potrebno je da popunite punomoćje, koje ne zahteva overu, kojim ovlašćujete određenog člana Društva sudija za predstavljanje na Skupštini i za glasanje i dostavite ga kancelariji Društva sudija poštom ili ga predate na dan održavanja Skupštine. Punomoćje je priloženo uz ovaj dopis, a dostupno je i na elektronskoj stranici: www.sudije.rs.

     6) Društvo sudija Srbije poziva sve svoje članove da 27. i 28. septembar 2019. godine, datume održavanja konferencije i Skupštine, sačuvaju slobodne za učešće na Konferenciji Materijalne garancije nezavisnosti sudstva – sudski budžet, i plate i penzije sudija i Skupštini Društva sudija Srbije.

O mestu i satnici održavanja konferencije i Skupštine, svi članovi će biti pravovremeno obavešteni putem mejling lista i veb sajta Društva sudija Srbije.

 

Preuzmite Odluku o sazivanju.

Preuzmite punomoćje.

Preuzmite biografiju Snežane Bjelogrlić

Preuzmite biografiju Renate Pavešković.