tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Dopis Društva sudija Srbije Visokom savetu sudstva nakon vanrednog stanja

20. 06. 01

Povodom pojave određenih spornih pitanja nastalih tokom potpunog uspostavljanja rada sudova po prestanku vanrednog stanja, Društvo sudija Srbije se obraća Visokom savetu sudstva sa predlogom da naročito razmotri dva od tih pitanja.

 

Pre svega, spornim se postavilo pitanje korišćenja preostalog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, tim pre što su se pojedine sudije odrekle prava na korišćenje tog godišnjeg odmora.

  • S tim u vezi, Društvo sudija Srbije podseća da je pravo na godišnji odmor ljudsko pravo koje je garantovano odredbom člana 60. stav 4. Ustava Republike Srbije kojom je zajemčeno da svako ima pravo na ... plaćeni godišnji odmor ... i da Niko se tih prava ne može odreći. Saglasno Ustavu, i Zakonom o radu je propisano da zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom (član 68. stav 4). Budući da nije moguće odricanje od prava na godišnji odmor, to znači da su ništave sve date izjave o odricanju od prava na korišćenje preostalog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu i da se svima mora omogućiti korišćenje preostalog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu.
  • Povodom pitanja u kom periodu treba da se iskoriste preostali delovi godišnjeg odmora za 2019. godinu, Društvo sudija Srbije podseća da je Savezna skupština SFRJ, čiji je pravni sukcesor Republika Srbija, donela Zakon o ratifikaciji Konvencije broj 132 Međunarodne organizacije rada o plaćenom godišnjem odmoru („Službeni list SFRJ“, broj 52/73), kojom se uređuje pravo zaposlenih na korišćenje plaćenog godišnjeg odmora tako da je dozvoljeno korišćenje godišnjeg odmora u delovima, s tim što se prvi deo koristi bez prekida u trajanju najmanje dve radne nedelje (član 8), a da se preostali delovi mogu iskoristiti najkasnije u roku od 18 meseci računajući od kraja godine u kojoj je stečeno pravo na godišnji odmor (član 9). To znači da se preostali delovi godišnjeg odmora za 2019. godinu mogu iskoristiti najkasnije do 30. juna 2021. godine.
  • U vezi s navedenim, Društvo sudija Srbije podseća da je odredba člana 73. stav 2. Zakona o radu, kojom je propisano da se godišnji odmor može koristiti u delovima, s tim da se prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine, u suprotnosti sa odredbama čl. 8. i 9. Konvencije, zbog čega se na pravo na korišćenje godišnjeg odmora, kao na ljudsko pravo koje je garantovano Ustavom i neposredno se primenjuje, primenjuju citirane odredbe Konvencije, u skladu sa odredbama člana 16. stav 2. i 142. stav 2. Ustava Republike Srbije.

Drugo pitanje od značaja za rad sudija je pitanje vrednovanja rezultata rada za 2020. godinu.

  • U periodu vanrednog stanja je rad sudova bio organizovan na različite načine, određen broj sudija je imao redukovanu radnu obavezu, dok su drugi stalno sudili, ili i izrađivali i odašiljali odluke iz sudova u pogledu predmeta koji nisu imali prioritet prema Zaključku Visokog saveta sudstva broj: 119-05-132/2020-01 od 18.3.2020. godine, tako da su rezultati rada sudija u periodu od 15.03-10.05.2020. godine različiti.
  • Završetak vanrednog stanja uz obavezu poštovanja fizičke distance, utiču da se suđenja nakon 11.05.2020. godine obavljaju u smanjenom obimu od redovnog toka stvari, zbog potrebe obezbeđenja sudnica u kojoj prisutni moraju da sede na propisanoj udaljenosti, kojih u zgradama sudova nema dovoljno.
  • Sve navedeno će se nesumnjivo odraziti i na rezultate rada sudija za celu 2020. godinu.

S tim u vezi, Društvo sudija Srbije poziva Visoki savet sudstva da, imajući u vidu citirane propise:

  • preporuči sudovima način i rokove za korišćenje preostalog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu,
  • razmotri uticaj mera preduzimanih za vreme vanrednog stanja i kasnije, radi zaštite stanovništva od zaraze virusom COVID-19, kao i njihovih posledica koje će se neminovno odraziti na rezultate rada sudija u 2020. godini i smanji ili isključi rezultate rada sudija za 2020. godinu prilikom vrednovanja njihovog rada,
  • obavesti predsednike sudova i sudije što skorije o svojim zaključcima o ovim pitanjima.

 

Dopis možete preuzeti ovde.