tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
19. 02. 22

U skladu sa pozivom za dostavljanje komentara i sugestija na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, Društvo sudija Srbije je dostavilo svoje Komentare Ministarstvu pravde, zajedno sa Mišljenjem Biroa Konsultativnog veća evropskih sudija od decembra 2018. godine.

Preuzmite Komentare Društva sudija Srbije na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 i Mišljenje Biroa Konsultativnog veća evropskih sudija od decembra 2018. godine.

19. 02. 11

Savetodavno telo Saveta Evrope, Venecijanska komisija, izjasnila se o poslednjoj verziji ustavnih amandmana Ministarstva pravde tako što je primila k znanju tzv. Memorandum svog Sekretarijata. U njemu je konstatovano da je postupljeno prema preporukama koje je Venecijanska komisija formulisala u svom Mišljenju od 25. juna 2018. Takvo izjašnjenje krajnje je neuobičajeno ne samo što je dato u neverovatnom roku od  nedelju dana i bez stručnjaka-  izvestioca već i zato što je Sekretarijat telo koje obavlja administrativne a ne stručne poslove za Venecijansku komisiju. Procena da li je postupljeno po preko 40 preporuka datih na preko 20 stranica u Mišljenju od  juna 2018. jeste stručno pitanje par exellence, pre čemu određene suštinske preporuke iz Mišljenja uopšte nisu uzete u obzir, a kamoli usvojene. Na primer, Venecijanska komisija je jasno zauzela stav da se moraju izbrisati ili barem dodatno pooštriti odredba da članovima Visokog saveta sudstva prestaje mandat ako Savet  ne donese odluku u roku od šezdeset dana, ali ova odredba nije izbrisana. U pogledu ustavnih amandmana Evropska unija je nedopustivo nečujna i pasivna i odlučila je da se sada zadovolji stavom Venecijanske komisije.

Detaljnije: Uvažavanje struke je put do bolјeg Ustava
19. 02. 11

Društvo sudija Srbije, u saradnji sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ - Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit), održalo je u petak 8. februara međunarodnu konferenciju pod nazivom Uloga sudije u sudskom postupku.

Detaljnije: Održana konferencija "Uloga sudije u sudskom postupku"
19. 02. 06

Predsednik Upravnog odbora Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobodu Filip Markeš izjavio je da danas problem sa demokratijom nema samo Srbija i dodaje da je sudstvu potrebna najveća zaštita.

"Problem sa mladim demokratijama je da one prolaze iste probleme kao i stare demokratije. Da li je ovo samo srpski problem? Moj odgovor je odrečan", rekao je Markeš na međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Civilno društvo za odgovornu vlast" koju je organizovao Centar za istraživanje, odgovornost i transparentnost.

Detaljnije: Markeš: Nema demokratije bez nezavisnih sudova
19. 02. 05

Povodom objavljivanja prvog Nacrta revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 i poziva zainteresovanima da se upoznaju sa tekstom Nacrta i daju svoje komentare uz obaveštenje da se pri formulisanju teksta imalo u vidu da:

  • izmene na pravi način reflektuju prelazna merila,
  • uvažavaju ocene ispunjenosti aktivnosti koje je dao Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23,
  • uvažavaju dostavljene predloge od strane odgovarajućih subjekata navedenih u Akcionom planu za Poglavlje 23,
  • uvažavaju uočene teškoće u realizaciji i praćenju sprovođenja realizacije aktivnosti.

Društvo sudija Srbije, saglasno sa pismom Radne grupe Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 i Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija upućenim 1. februara 2019. godine Ministarstvu pravde, zbog značaja teme i samo upućuje


OTVORENO PISMO MINISTARSTVU PRAVDE

Detaljnije: Otvoreno pismo Društva sudija Ministarstvu pravde