tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 11. 09

S A O P Š T E Nj E

 

Povodom najave da će biti povećane plate korisnicima budžetskih sredstava, Društvo sudija Srbije se obratilo Visokom savetu sudstva i, zajedno sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, ministrima pravde i finansija i predsedniku Vlade kako bi razjasnili da li se te najave odnose i na plate nosilaca pravosudnih funkcija.
 
Dva strukovna udruženja, koja okupljaju najveći broj sudija i nosilaca javnotužilačke funkcije u Srbiji, podsetili su Vladu Republike Srbije i ministarstva pravde i finansija da su dužni da se jednako staraju o materijalnom položaju svih budžetskih korisnika, odnosno na obavezu da se staraju o potrebama pravosuđa kao korisnika budžeta, podsećajući pritom da su i nosioci pravosudnih funkcija podneli veliki materijalni teret umanjenjem plata i po Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru od 2013. godine, a potom i selektivnim ukidanjem već stečenih naknada.
Detaljnije: I sudije očekuju povećanje plata
17. 11. 01

S A O P Š T E Nj E

POVODOM DONOŠENjA PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJEMA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA

 

Društvo sudija Srbije upozorava javnost na posledice koje mogu proizaći iz rešenja predviđenih Pravilnikom o postupku prijema sudijskih pripravnika i Pravilnikom o postupku prijema tužilačkih pripravnika (Službeni glasnik broj 92/2017), kojima se odlučivanje o prijemu pripravnika izmešta iz sudova i javnih tužilaštava i poverava Pravosudnoj akademiji.

Detaljnije: Zabrinjavajuća rešenja Ministarstva pravde o prijemu pripravnika
17. 10. 30

Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava su obavestili Ministarstvo pravde o prekidu učešća u takozvanim konsultacijama u vezi sa izmenama Ustava, pre svega zbog toga što država do sada nije izašla sa polaznim osnovama za izmenu Ustava i što proces usmerava na mehanizme koji će pravosuđe učiniti još zavisnijim od političke vlasti, kao i zbog toga što nije omogućena ni debata učesnika ovog procesa, a ni učešće u njemu ostalih državnih organa, a pre svega pravosudnih saveta i sudova i tužilaštava.

 

Detaljnije: Strukovna i udruženja koja se zalažu za vladavinu prava prekinula učešće u takozvanom...
17. 07. 21

Povodom odluke Upravnog suda 19.05.2017. godine kojim je poništena odluka Visokog saveta sudstva o disciplinskom kažnjavanju doskorašnjeg sudije Vladimira Vučinića, Društvo sudija Srbije izdaje

 

S A O P Š T E Nj E

 

Po tužbi sudije Vladimira Vučinića od 24.07.2015. godine, protiv odluke od 24.06.2015. godine kojom je Visoki savet sudstva preinačio “oslobađajuću” prvostepenu odluku svoje Disciplinske komisije i Vladimiru Vučiniću izrekao javnu opomenu zbog navodno učinjenog disciplinskog prekršaja, Upravni sud je 19.05.2017. godine doneo odluku kojom je poništio navedenu odluku Visokog saveta sudstva.

Detaljnije: Saopštenje Društva sudija povodom odluke Upravnog suda u predmetu po tužbi doskorašnjeg sudije...
17. 05. 15
S A O P Š T E Nj E
 
 
Povodom Izmena i dopuna Zakona o sudijama, Društvo sudija Srbije izražava negodovanje što se po hitnom postupku usvaja Zakon, bez sprovedene javne rasprave i pribavljenog mišljenja Visokog saveta sudstva. Ovo posebno uzimajući u obzir da se radi o veoma bitnom zakonu, kao i da su pre 4 godine menjane odredbe ovog zakona koje se odnose na dužinu i broj mandata predsednika sudova.
 
Iz obrazloženja predloga izmena i dopuna Zakona o sudijama se ne vide razlozi za hitnost donošenja.
 
 
Tekst Saopštenja preuzmite ovde.