Štampa

Projekti

17. 01. 27

Društvo sudija Srbije sprovodi projekte u oblasti vladavine prava i pravne države

 

 

 

Društvo sudija Srbije trenutno sprovodi projekte:

 


Horizontal RGB 294


Otvorena vrata pravosuđa

Naziv projekta: Otvorena vrata pravosuđa

Trajanje projekta: 7. januar 2019. godine – 6. januar 2022. godine

Donator: USAID

Nosilac projekta: Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

O projektu

Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa.

Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa:

 1. Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM);
 2. Centar za evropske politike (CEP);
 3. Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije;
 4. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža);
 5. Društvo sudija Srbije;
 6. Transparetnost Srbija;
 7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP);
 8. Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija);
 9. Beogradski centar za ljudska prava,
 10. Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS);
 11. Narodni parlament Leskovac;
 12. Forum sudija Srbije.

Jedan od tri osnovna cilja koja projekat želi da postigne jeste uspostavljanje proaktivnog odnosa predstavnika pravosuđa i građana i njihovo bolje upoznavanje sa samim sistemom koje bi doprinelo da se građani bolje upoznaju i razumeju svoja prava, kao i način njihovog ostvarivanja. Ovakav odnos projekat želi da uspostavi kroz nekoliko kanala komunikacije sa građanima, koji su prilagođeni različitoj socijalnoj strukturi stanovništva, starosnoj dobi i nivou obrazovanja. To uključuje komunikaciju kroz digitalnu platformu, digitalne medije i blog postove kao o kroz lokalne savete u 15 gradova i opština u Srbiji. Projekat želi da, po ugledu na razvijene demokratije, usvoji princip otvorenog dijaloga, između građana i pravosuđa, i podstakne njihov veći angažman u lokalnim zajednicama. Zadatak projekta jeste da pomogne građanima da bolje razumeju Ustavom zagarantovana prava, ali i da upozna građane kako funkcioniše sistem pravosuđa i kako sudije i tužioci donose odluke koje su pravične i racionalne.

Drugi cilj projekta predstavlja rad organizacija na istraživanju i prepoznavanju primarnih potreba građana u njihovom svakodnevnom iskustvu sa pravosuđem u Srbiji. Ova aktivnost pokušava da razume i istraži razloge građana za nisko poverenje u pravosudni sistem, kroz široki monitoring iskustava građana u susretu sa pravosuđem. Kao rezultat ove aktivnosti, koalicija na projektu će izraditi tri opširna izveštaja koja bi služila kao sredstvo za dalje formulisanje javnih politika koje podržavaju potrebe građana.

Poslednji cilj projekta želi da podigne odgovornost i integritet pravosudnih institucija. Projekat nastoji da u radu sa predstavnicima pravosuđa i organizacija civilnog društva, kroz poboljšanu metodologiju planova integriteta i otvorenu proceduru za žalbe i slobodno prituživanje građana, podigne integritet i odgovornost pravosudnih institucija, čineći ih transparentnijim, dostupnijim i uz veći angažman samih građana.


 

 

 Vektorski logo Fondacija srp en

Monitoring ustavne reforme kao doprinos zaštiti nezavisnosti sudstva

Naziv projekta: Monitoring ustavne reforme kao doprinos zaštiti nezavisnosti sudstva

Trajanje projekta: 1. decembar 2018. godine – 30. jun 2019. godine

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

Nosilac projekta: Društvo sudija Srbije

O projektu:

Opšti cilj projekta je doprinos zaštiti nezavisnosti sudstva kroz monitoring ustavne reforme u oblasti pravosuđa i analiziranje mogućih posledica po vladavinu prava.

Posebni ciljevi projekta su podizanje svesti međunarodnih institucija i međunarodne stručne javnosti u vezi sa tokom procesa ustavnih promena u oblasti pravosuđa u Srbiji i opasnosti po vladavinu prava u slučaju usvajanja predloženih rešenja, kao i opšte podizanje svesti o značaju nezavisnosti sudstva, neophodnosti njegovog adekvatnog ustavnog regulisanja i unapređenje rasprave o ustavnoj reformi u delu koji se odnosi na pravosuđe i odnosnim pravosudnim zakonima.