Назад

Допис Друштва судија Србије Високом савету судства након ванредног стања

01.06.2020.


Поводом појаве одређених спорних питања насталих током потпуног успостављања рада судова по престанку ванредног стања, Друштво судија Србије се обраћа Високом савету судства са предлогом да нарочито размотри два од тих питања.

 

Пре свега, спорним се поставило питање коришћења преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину, тим пре што су се поједине судије одрекле права на коришћење тог годишњег одмора.

  • С тим у вези, Друштво судија Србије подсећа да је право на годишњи одмор људско право које је гарантовано одредбом члана 60. став 4. Устава Републике Србије којом је зајемчено да свако има право на ... плаћени годишњи одмор ... и да Нико се тих права не може одрећи. Сагласно Уставу, и Законом о раду је прописано да запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка радног односа у складу са овим законом (члан 68. став 4). Будући да није могуће одрицање од права на годишњи одмор, то значи да су ништаве све дате изјаве о одрицању од права на коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину и да се свима мора омогућити коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину.
  • Поводом питања у ком периоду треба да се искористе преостали делови годишњег одмора за 2019. годину, Друштво судија Србије подсећа да је Савезна скупштина СФРЈ, чији је правни сукцесор Република Србија, донела Закон о ратификацији Конвенције број 132 Међународне организације рада о плаћеном годишњем одмору („Службени лист СФРЈ“, број 52/73), којом се уређује право запослених на коришћење плаћеног годишњег одмора тако да је дозвољено коришћење годишњег одмора у деловима, с тим што се први део користи без прекида у трајању најмање две радне недеље (члан 8), а да се преостали делови могу искористити најкасније у року од 18 месеци рачунајући од краја године у којој је стечено право на годишњи одмор (члан 9). То значи да се преостали делови годишњег одмора за 2019. годину могу искористити најкасније до 30. јуна 2021. године.
  • У вези с наведеним, Друштво судија Србије подсећа да је одредба члана 73. став 2. Закона о раду, којом је прописано да се годишњи одмор може користити у деловима, с тим да се први део користи у трајању од најмање две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године, у супротности са одредбама чл. 8. и 9. Конвенције, због чега се на право на коришћење годишњег одмора, као на људско право које је гарантовано Уставом и непосредно се примењује, примењују цитиране одредбе Конвенције, у складу са одредбама члана 16. став 2. и 142. став 2. Устава Републике Србије.

Друго питање од значаја за рад судија је питање вредновања резултата рада за 2020. годину.

  • У периоду ванредног стања је рад судова био организован на различите начине, одређен број судија је имао редуковану радну обавезу, док су други стално судили, или и израђивали и одашиљали одлуке из судова у погледу предмета који нису имали приоритет према Закључку Високог савета судства број: 119-05-132/2020-01 од 18.3.2020. године, тако да су резултати рада судија у периоду од 15.03-10.05.2020. године различити.
  • Завршетак ванредног стања уз обавезу поштовања физичке дистанце, утичу да се суђења након 11.05.2020. године обављају у смањеном обиму од редовног тока ствари, због потребе обезбеђења судница у којој присутни морају да седе на прописаној удаљености, којих у зградама судова нема довољно.
  • Све наведено ће се несумњиво одразити и на резултате рада судија за целу 2020. годину.

С тим у вези, Друштво судија Србије позива Високи савет судства да, имајући у виду цитиране прописе:

  • препоручи судовима начин и рокове за коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину,
  • размотри утицај мера предузиманих за време ванредног стања и касније, ради заштите становништва од заразе вирусом COVID-19, као и њихових последица које ће се неминовно одразити на резултате рада судија у 2020. години и смањи или искључи резултате рада судија за 2020. годину приликом вредновања њиховог рада,
  • обавести председнике судова и судије што скорије о својим закључцима о овим питањима.

 

Допис можете преузети овде.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En